درباره دبیرخانه

22 شهریور 1394 نویسنده :  

سرعت تغییرات و تحولات فناوری و پیدایش مشاغل جدید، نشان دهنده نیاز مبرم بازارکار به نیروی های نیمه ماهر، ماهر و استادکار می باشد، لذا این دفتر به منظور تمرکززدایی و استفاده هرچه بیشتر از نیروهای انسانی متخصص موجود در سازمان های آموزش و پرورش استان ها و مشارکت آنان در برنامه ریزی آموزش های مهارتی، نسبت به ایجاد دبیرخانه های راهبری گروه های آموزشی شاخههای فنی و حرفه ای و کاردانش اقدام نموده است تا با برقراری ارتباط بین دبیرخانه ها و گروه های آموزشی سازمان های آموزش و پرورش استان ها، انسجام و هماهنگی های لازم در بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش های مهارتی در سراسر کشور برای نیل به اهداف شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش با عنایت به رویکردهای انتخاب دبیرخانه ها که به شرح ذیل میباشد، به وجود آید:

1- وجود قابلیت های موجود در استان.

2- پیشینه مطلوب استان در گروه های آموزشی مربوطه.

3- وجود نیروی انسانی متخصص و صاحب نظر در استان.

4- علاقه مندی مسئولین استان برای راه اندازی دبیرخانه.


تعریف دبیرخانه راهبری کشوری

دبیرخانه راهبری کشوری فنی و حرفه ای و کاردانش عبارت است از گروهی که عهده دار فعالیت های آموزشی بوده و با ایجاد ارتباط بین دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و کاردانش و گروه های آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش استان ها باعث بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش های مهارتی در راستای دستیابی به اهداف شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش می گردد.


اهداف دبیرخانه راهبری کشوری

1- بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشهای مهارتی.

2- استفاده از تجربه و توانمندیهای نیروهای انسانی متخصص کشور در برنامه ریزی آموزشی و درسی.

3- توسعه عرصه نظارت، کنترل و ارزشیابی ازفرآیند آموزش های مهارتی.

4- ایجاد ارتباط بین گروه های آموزشی استان ها و دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و کاردانش.

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...