فیلم های دوره ضمن خدمت نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

13 مهر 1395 نویسنده :  

 

<<< فیلم های دوره ضمن خدمت نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای >>>

 

 

 

 

 

هفته اول (جلسه اول: فصل اول و دوم) 

 

 

 

هفته اول (جلسه دوم: فصل چهارم)   

 

 

 

هفته دوم (جلسه سوم: فصل دوم)   

 

 

هفته سوم (جلسه چهارم: فصل سوم)   

 

هفته سوم (جلسه پنجم: فصل چهارم)   

 

هفته چهارم (جلسه ششم: فصل سوم)   

 

هفته چهارم (جلسه هفتم: فصل چهارم و پنجم)   

 

 

هفته پنجم (جلسه هشتم: فصل سوم)   

 

هفته ششم (جلسه نهم: فصل پنجم)   

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر 

 

 

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...