فیلم های دوره ضمن خدمت الزامات محیط کار

28 دی 1395 نویسنده :  

 

<<< فیلم های دوره ضمن خدمت الزامات محیط کار >>>

 

 

درباره دوره

 

جلسه 1 - مقدمه

چهارچوب مفهومی الزامات محیط کار
روش تدریس و ارزشیابی الزامات محیط کار
   
جلسه 2: محیط کار و ساختار آن مفهوم محیط کار و سلسله مراتب در آن
واحدهای محیط کار
 
جلسه 3: وادی های شناخت واحدی های شناخت - بخش 1
واحدی های شناخت - بخش 2
واحدی های شناخت - بخش 3
واحدی های شناخت - بخش 4
 
جلسه 4: عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان در برقراری ارتباط با هنرجو - بخش 1
عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان در برقراری ارتباط با هنرجو - بخش 2
عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان در برقراری ارتباط با هنرجو - بخش 3
عوامل موثر بر موفقیت هنرآموزان در برقراری ارتباط با هنرجو - بخش 4
 
جلسه 5: مهارت های برقراری ارتباط مهارت های برقراری ارتباط - بخش 1
مهارت های برقراری ارتباط - بخش 2
مهارت های برقراری ارتباط - بخش 3
مهارت های برقراری ارتباط - بخش 4
 
جلسه 6: استرس در محیط کار استرس در محیط کار و راه های کنترل آن - بخش 1
استرس در محیط کار و راه های کنترل آن - بخش 2
استرس در محیط کار و راه های کنترل آن - بخش 3
استرس در محیط کار و راه های کنترل آن - بخش 4
 
جلسه 7: روش های پیشنهادی تدریس فصل اول روش های پیشنهادی تدریس فصل اول
 
جلسه 8: فناوری در محیط کار فناوری های تخصصی در محیط کار
فناوری های اطلاعات در محیط کار
 
جلسه 9: قانون کار و بیمه قانون کار و بیمه - بخش اول
قانون کار و بیمه - بخش دوم
قانون کار و بیمه - بخش سوم
قانون کار و بیمه - بخش چهارم
قانون کار و بیمه - بخش پنجم
 
جلسه 10: اصول اولیه ایمنی مخاطرات شغلی
علائم ایمنی
 
جلسه 11: عوامل زیان آور در محیط کار - بخش اول عوامل زیان آور محیط کار، صدا
عوامل زیان آور محیط کار، مواد شیمیایی
عوامل زیان آور محیط کار، کار در ارتفاع
 
جلسه 12: عوامل زیان آور در محیط کار - بخش دوم عوامل زیان آور محیط کار، آتش و انفجار
عوامل زیان آور محیط کار، اطفا حریق
 
جلسه 13: ارگونومی ارگونومی کشیدن اجسام، نشستن، ایستادن و خوابیدن
ارگونومی کار با رایانه
 
جلسه 14: مهارت کاریابی مهارت کاریابی - بخش 1
مهارت کاریابی - بخش 2
شیوه های ارزشیابی درس الزامات محیط کار
 

 

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر 

 

 

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...