مجید صادق زاده » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.
(آنلاین)

مجید صادق زاده

ساکن گالیکش, گلستان ایران · متولد مرداد 31, 1366
مجید صادق زاده
پروفایل خصوصی است.