خدیجه عموریزی » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

خدیجه عموریزی

ساکن زرین شهر, اصفهان ایران · متولد آذر 10, 1357
خدیجه عموریزی
پروفایل خصوصی است.