حیدر اسماعیلی » شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشوری
عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

حیدر اسماعیلی

ساکن اردبیل, ایران · متولد تیر 10, 733
حیدر اسماعیلی
پروفایل خصوصی است.